Entrance to the Eggo Kellogg plant. Miguelita Creek flows under this bridge.

Entrance to the Eggo Kellogg plant. Miguelita Creek flows under this bridge.

Entrance to the Eggo Kellogg

Leave a Reply